Podporte nás

Alfa Slovensko, n.o.

Alfa Slovensko je nezisková organizácia, ktorá zameriava svoju činnosť a aktivity na rozvíjanie duchovných a kultúrnych hodnôt. Patria tam preventívne programy a aktivity zamerané na podporu a stabilitu manželstva, rodičovstva, ďalej činnosti a aktivity pre deti a mládež nutné pre zdravý fyzický a duševný vývoj jedinca. Jej ďalšou činnosťou je preklad, tvorba a vydávanie náučno-vzdelávacích a metodických materiálov, ktoré taktiež prispievajú k rozvoju duchovných a kultúrnych hodnôt. Na podporu a stabilitu manželstva a rodičovstva organizuje Manželské večery a Rodičovské kurzy

Manželské večery sú kurzy zamerané na prehĺbenie a posilnenie manželského vzťahu. Počas týchto kurzov sa partneri zamýšľajú nad dôležitými otázkami svojho manželstva. Cieľom kurzu je získať a osvojiť si praktické zručnosti, ako riešiť konflikty v manželstve. Kurz ponúka dostupné inštrumenty, ako uchovať zdravý a silný manželský zväzok, čo eliminuje vznik negatívnych javov v rodine, ako je napr. rozpad manželstva, vznik deštruktívnych závislostí či nárast psychosomatických ochorení. 

Rodičovské kurzy ponúkajú nástroje, ktoré majú pomôcť rodičom správne korigovať výchovu svojich detí pre im vlastný zdravý duševný vývoj a pre dobro spoločnosti. Oba tieto kurzy sú dostupné pre verejnosť aj v podobe metodických materiálov a pomôcok. 

Ďalším ponúkaným kurzom je preventívny program s názvom Alfa kurz určený pre širokú verejnosť. Cieľom Alfa kurzu je zamýšľať sa nad dôležitými životnými otázkami, ktoré vedú účastníka k prehodnoteniu svojich doterajších postojov a konaní a reflektovať ich vo svetle duchovných hodnôt a prirodzeného poriadku. Kurz ponúka praktický návod osobnostného a sociálneho rozvoja jedinca, uchopenie jeho potenciálu, čo napomáha a vedie k celkovému zlepšeniu osobného statusu človeka v jednotlivých sférach spoločnosti. Doteraz sa v rámci Slovenska podarilo vytvoriť spoluprácu s ďalšími 30 organizáciami a komunitnými centrami, ktoré dané kurzy ponúkajú svojim klientom. 

Od svojho vzniku Alfa Slovensko v spolupráci so spoločenstvom Marana Tha zorganizovala priblížne 200 Manželských večerov, na ktorých sa zúčastnilo približne 2000 párov150 rodičovských kurzov s účasťou viac ako 1000 klientovAlfa kurzy sa pravidelne ročne organizujú po celom Slovensku v rôznych mestách a obciach. Odhad účastníkov sa ráta približne na 5000

Alfa Slovensko pravidelne organizuje výchovno-vzdelávacie školenia a semináre pre všetky inštitúcie, s ktorými vstupuje do spolupráce. Má bohatú skúsenosť s tvorbou a distribúciou metodických materiálov a príručiek, DVD nosičov k jednotlivým kurzom, ktoré pravidelne aktualizuje a edituje. Dôležitou súčasťou sú odborné konferencie a semináre organizované pre absolventov našich kurzov. Pridanou hodnotou organizácie je individuálny prístup ku klientom, pravidelná informovanosť a pomoc pri hľadaní riešení záťažových a nepriaznivých životných situácií, ako aj správne nasmerovanie klientov na odborné poradenstvo.


Podporte našu činnosť

Aj vďaka Vašej finančnej podpore môžeme uskutočňovať evanjelizačné akcie a rozvíjať sa

(podpora je vytvorená prostredníctvom spoločenstva Marana Tha).

Našu činnosť môžete podporiť formou finančného daru: IBAN SK79 0200 0000 0030 9583 6751. Pri uhradení finančného daru, prosíme do kolónky pre prijímateľa uviesť „DAR“. Za vašu štedrosť ĎAKUJEME.